اعضای هیأت مدیره

اعضای حقوقی نماینده سمت عضویت
شرکت خدمات مشاور خرد پیروز (سهامی خاص) محمد حسین رمضانی فوکلائی رئیس هیأت مدیره غیرموظف
شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) یوسف بشرخواه عضو هیأت مدیره غیرموظف
شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) علی روحی عضو هیأت مدیره غیرموظف
بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) حمیدرضا رفیعی نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موظف
گروه صنایع فولاد صبح پارسیان (شرکت سهامی خاص) مصطفی شهریاری عضو هیأت مدیره و معاون مالی-اداری موظف