مدیران ارشد

حمیدرضا رفیعی

مدیرعامل

معاونین

مصطفی شهریاری

معاون مالی - اداری

عبدالحسین صادقی

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

مدیران

علیرضا دهقان منشادی

مدیر سرمایه‌گذاری

جواد مقدم

مدیر بودجه و گزارشات

محسن مشایخی

مدیر امور مجامع و نظارت بر شرکت‌ها

سجاد خالقی

مدیر مالی

مجتبی فرد حسینی

مدیر اداری و پشتیبانی

مدیر روابط عمومی و آموزش