کمیته ریسک

اعضای کمیته ریسک

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 علی روحی رئیس کمیته
2 علیرضا سارنج عضو کمیته
3 نازنین عزیزی عضو کمیته