شرکت خدمات مشاور خرد پیروز حائز رتبه الف-3 گردید.

کسب رتبه الف توسط شرکت خدمات مشاور خرد پیروز به عنوان تنها شرکت بانکی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مشاور خرد پیروز، براساس آخرین بررسی‌ها و رتبه‌بندی انجام شده توسط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، شرکت خدمات مشاور خرد پیروز حائز رتبه الف-3 گردید.

شایان ذکر است که مطابق این گزارش، شرکت خدمات مشاور خرد پیروز به عنوان تنها شرکت بانکی حائز رتبه الف ضمن توفیق این ارتقا رتبه‌ای خود از ب-1 به الف-3 موفق به اخذ گرایش تخصصی جدید در حوزه صنایع پتروشیمی گردیده است.